جاذبه های پارک ارم

قلعه گنج

قلعه گنج

ادامه

لقاح مصنوعی پلنگ ایرانی

لقاح مصنوعی پلنگ ایرانی در باغ وحش پارک ارم تهران

ادامه

آماده سازی شهر بازی

آماده سازی شهر بازی پارک ارم

ادامه

رکورد 14000 نفری باغ

رکورد 14000 نفری باغ وحش ارم

ادامه