استراتژی ها


استراتژی ها1- توسعه ظرفیت -رسوخ در بازار

2- توسعه محصول

3- ارتقاتکنولوژی واستفاده از دستگاههای جدید-تنوع ناهمگون 

4- توسعه توان مدیریت (برنامه ریزی -اجرا-کنترل) -توسعه منابع انسانی -کاهش قیمت تمام شده